Сфери на дейност

ИКОНОМИЧЕСКО ПРАВО

Икономиката изучава как да се използват ресурсите, за да се произвеждат стоки и услуги, а правото представлява система от правила, който управляват поведението на субектите. Изучаването от мен и на двете науки насочи дейността ми към правно-икономическите консултации. Може да се обобщи, че в обхвата на икономическото право се включват въпроси от договорното, данъчното, вещното, административното и корпоративното право, финасовия контрол и анализ. Натрупаният ми опит като юрист, счетоводител, а също така и като ръководител на правен и финансов отдел би осигурил подкрепа при очертаването на правно-икономическата взаимовръзка на всяка една дейност, процес или процедура.         

При реализиране на целите си, моите клиенти могат да разчитат на съдействието ми чрез: 

  • Консултиране, анализ на правно-икономическите ситуации и очертаване на стратегии към тях
  • Предоставяте на правни услуги, изразяващи се в изготвяне на становища, договори, споразумения, писма, молби, покани, жалби, писменни отговори, възражения, заявления, пълномощни, документации, декларации, правилници, заповеди, доклади, протоколи, както и на други документи, който са необходими, за да обезпечат определен процес или процедура
  • Подготовка и съдействие при провеждане на различни по своята правна същност сделки, в това число наем, продажба, замяна, дарение на вещи или други права, както и оказване на правна помощ в редица административни процедури
  • Мониторинг над цялостната дейност, изразяващ се в съгласуване на документи и предоставяне на правни становища в ежедневната им работа
  • Участвие с тях в преговори по различни спорни въпроси, както и оказване на правно съдействие при постигането на споразумения или защита при разрешаване на конкретни спорове.

ОБЩЕСТВЕНИ ПОРЪЧКИ

В областта на обществените поръчки мога да бъда полезна както на участници, така и на възложители в процесите, свързани с тази дейност.
Участниците в процедури за избор на изпълнител на обществена поръчка могат да разчитат на съдействието ми, при подготовка на офертата си, съгласно изискванията на възложителя, при нуждата от правна помощ в процеса на процедурата, при породила се необходимост от обжалване на даден акт на възложителя, също така и по време на изпълнението на договор за обществена поръчка.
Възложителите от своя страна могат да разчитат на съдействието ми още от момента, в който е породена необходимостта от определена обществена поръчка, преминавайки през целия процес на нейното организиране и провеждане, както и последващо сключване и изпълнение на договор.
„Зелените“ обществени поръчки са в обхвата на дейността ми като специалност по технология на опазване на околната среда, което очертава и засилените ми интереси към кръговата икономика.

РЕГИСТЪРНИ ПРОИЗВОДСТВА И ЛИКВИДАЦИЯ

Дейността ми обхваща и процесите на развитие на различните правни субекти - търговски дружества, държавни и общински предприятия, еднолични търговци, кооперации и юридически лица с нестопанска цел. Може да разчитате на мен при тяхното учредяване и регистриране, при промени, който настъпват в тях, както и в случайте на евентуалното им преобразуване или последващо прекратяване и заличаване. След прекратяването на дадено търговско дружество, кооперация или юридическо лице с нестопанска цел, за да бъде заличено се извършва процедура по ликвидация. При провеждането на тази процедура бих могла да участвам, както като самостоятелен ликвидатор, така и като ангажиран в екип или като член на ликвидационна комисия.

ОДИТ НА ПРАВНАТА ОБЕЗПЕЧЕНОСТ

Дейност, предпочитана от международните компании, която все повече доказва необходимостта си и в българския бизнес. Одитът на правната обезпеченост дава възможност за независима проверка на правните документи в отделна дейност, процес, проект или друга бизнес пътека. През годините съм преминала през различни одити, както от страна на международни одиторски компании, така и през одити на Агенция за държавна финансова инспекция, Изпълнителна агенция „Одит на средствата на Европейския съюз“ и редица вътрешни одити. Бих могла да бъда полезна в установяването и осигуряването на документалната обезпеченост и проследимост на всеки самостоятелен бизнес процес.